HUISHOUDELIJK REGLEMENT ARTO POST LABORO (geldend vanaf 1 maart 2018)

Het meedoen aan een stuk
Artikel 1

Op de repetities van een stuk is alleen de regisseur de leidende persoon. Iedere speler/speelster dient zich hieraan te houden en de gegeven op- en aanmerkingen ter harte te nemen.
Artikel 2
Ieder lid is in principe verplicht redelijke aanwijzingen of opmerkingen van de regisseur zonder tegenspraak op te volgen.
Artikel 3
Mocht tijdens de repetities blijken dat iemand niet berekend is voor de toegewezen rol, dan kan het bestuur na overleg met de  regisseur een rol ontnemen of ruilen.
Artikel 4
Het bestuur bepaalt welke stukken gespeeld gaan worden. Het bestuur kan zich daarbij laten bijstaan door een leescommissie.
Artikel 5
Het bestuur bepaalt de verdeling van de spelers over de stukken. Het bestuur bepaalt na overleg met de regisseur de rolverdeling binnen de stukken. Bij de rolverdeling zal het bestuur onder andere letten op passendheid van rollen, speelkracht en rollen in eerdere stukken.
Artikel 6
Spelers moeten op tijd op de repetities aanwezig zijn en blijven tot afloop, onverschillig of zij hebben gespeeld of niet, tenzij de regisseur toestemming geeft afwezig te zijn.
Artikel 7
Degene die om welke redenen dan ook is verhinderd om een repetitie bij te wonen, moet dat zo spoedig mogelijk en vůůr de repetitie begint aan de regisseur of productie coŲrdinator doorgeven.
Artikel 8
Degene die zich niet aan deze regels houdt, kan door het bestuur een rol in het stuk worden ontnomen.

Van de leden en donateurs
Artikel 9

Leden van wie het lidmaatschap van de vereniging eindigt, verliezen iedere aanspraak op enig eigendom van de vereniging.
Artikel 10
Donateurs betalen minimaal een jaarlijkse door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage.
Artikel 11
PotentiŽle leden hebben het recht om drie repetities bij te wonen alvorens te beslissen tot de vereniging toe te treden. Bij verworven lidmaatschap ontvangen zij van het bestuur een exemplaar van de statuten en van dit huishoudelijk reglement.
Artikel 12
Het is niet toegestaan tijdens repetities gemaakte beeld- en/of geluidsopnames zonder overleg met de deelnemers aan de repetitie en zonder toestemming van de regisseur openbaar te maken.
Artikel 13
Door lid te worden en te zijn van de vereniging geeft een lid het bestuur toestemming een ledenregister (ledenadminstratie) bij te houden waarin de noodzakelijke persoonsgegevens worden opgenomen.
Het gaat om de volgende gegevens:
- naam
- contactgegevens (woonadres, e-mail adres en telefoonnummers)
- geboortedatum
- ingangsdatum lidmaatschap
- soort lidmaatschap
- de contributieverplichting en of daaraan is voldaan
- in het geval van leden van de Jeugdtheaterschool: contactgegevens van de ouders/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger.
Alleen (de leden van) het bestuur hebben toegang tot de ledenadministratie.
Ten behoeve van de communicatie binnen de vereniging verspreidt het bestuur binnen de vereniging een lijst met namen van de leden en hun contactgegevens. Door lid te worden en te zijn van de vereniging stemt het lid daarmee in.
Een lid heeft recht op inzage, afschrift en correctie van de eigen persoonsgegevens. Een lid kan na einde van het lidmaatschap het bestuur vernietiging van de eigen persoonsgegevens vragen. Het bestuur zal aan zo een verzoek voldoen.

Artikel 14
Door lid te worden en te zijn van de vereniging geeft het lid de vereniging toestemming beeld- en of geluidsmateriaal waarop het lid voorkomt te gebruiken voor:
- verspreiding onder de leden van de vereniging (bijvoorbeeld dvdís met opnamen van voorstellingen waarin het lid speelde)
- promotionele doeleinden van de vereniging (flyers voor de promotie van voorstellingen, de website van de vereniging of de website van het Artotheater, de monitor in de foyer van het Artotheater en de verspreiding van persberichten.

Van het bestuur
Artikel 15

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een meerderheid van de bestuurs≠leden dit nodig acht.
Artikel 16
Het bestuur kan geen beslissingen nemen als niet ten minste een meerderheid van de bestuursleden bij de vergadering aanwezig is, behoudens in gevallen genoemd in artikel 17. Tenzij de statuten anders bepalen, besluit het bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
Artikel 17
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Zij zijn gerechtigd in spoedeisende gevallen bij gewone meerderheid van stemmen een beslissing te nemen.
Artikel 18
De voorzitter is belast met het leiden der vergaderingen. De secretaris verzorgt en tekent de uitgaande post namens het bestuur. Zo nodig tekent ook de voorzitter en/of penningmeester.
Artikel 19
De werkzaamheden van de secretaris zijn:
- het houden van notulen
- het voeren van correspondentie
- het bewaren van de ingekomen stukken en het kopie houden van de uitgaande stukken
- het bijhouden van de ledenlijst
- alle andere schriftelijke arbeid, behalve de financiŽn betreffende, alsmede het maken van een jaarverslag.
Artikel 20
De werkzaamheden van de penningmeester zijn:
- het verantwoord beheren van geldmiddelen
- het uitbrengen van een financieel jaarverslag.
Artikel 21
Het bestuur is belast met het toezicht op rekwisieten.
Artikel 22
De bestuursleden zijn elkaar behulpzaam bij hun werkzaamheden. Bij afwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur, wordt diens taak waargenomen door ťťn van de overige bestuursleden.
Artikel 23
Het bestuur is gerechtigd om voor elk doel, waar dit nodig wordt geacht, een commissie in te stellen.

Van de vergaderingen
Artikel 24

De oproeping voor een ledenvergadering dient vergezeld te gaan van de notulen van een vorige ledenbijeenkomst (als deze nog niet eerder zijn verstrekt).
Artikel 25
Voorstellen die men op de ledenvergadering behandeld wil zien, moeten tenminste acht dagen voor aanvang schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Algemeen
Artikel 26
Bij verschil van opvatting betreffende de inhoud van dit Huishoudelijk Reglement en in zaken waarin dit reglement niet voorziet, doet het bestuur de beslissende uitspraak.
Artikel 27
Alle leden worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de statuten en van het Huishoudelijk Reglement en zich daaraan te houden.
Reglement Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon
Binnen Arto Post Laboro is er een Vertrouwenspersoon die kan worden benaderd als sprake is van (vermoeden van) ongewenst gedrag. Het Bestuur van de Vereniging benoemt de vertrouwenspersoon. De benoeming is voor een periode van drie jaren. Een benoeming kan worden verlengd.

Voor wie is de Vertrouwenspersoon?
1.leden of de ouders/wettelijk vertegenwoordigers van leden
2.vrijwilligers
3.andere bij de vereniging betrokken personen, zoals regisseurs

Waarvoor is de Vertrouwenspersoon?
Iedereen kan de Vertrouwenspersoon benaderen voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten over ongewenst gedrag dat plaatsvindt binnen of in verband met de activiteiten van de vereniging.

Als ongewenst gedrag kunnen onder andere worden beschouwd:
- pesten
- ongepast taalgebruik
- discriminatie
- (seksuele en andere) intimidatie of misbruik.

Taken van de Vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersoon:
1.verzorgt opvang en begeleiding bij meldingen van ongewenst gedrag
2.bemiddelt, beantwoordt vragen en verwijst indien nodig door naar (hulp)instanties
3.adviseert gevraagd en ongevraagd het Bestuur van de Vereniging over de omgang met ongewenst gedrag
4.rapporteert aan het bestuur jaarlijks anoniem het aantal en de aard van de meldingen welke zijn ontvangen

Positie Vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersoon:
1.is onafhankelijk maar valt onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Vereniging;
2.kan het Bestuur in kennis stellen van een melding, maar informeert het Bestuur alleen inhoudelijk over een melding als de betrokkene(n) daarmee instemmen;
3.is verplicht tot geheimhouding; de geheimhouding van de Vertrouwenspersoon kan alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene(n) worden opgeheven, tenzij er zodanig dringende redenen zijn dat opheffing van de geheimhouding noodzakelijk is.

Dergelijke dringende redenen kunnen alleen aanwezig zijn als:
- alles is gedaan om wel toestemming van de betrokkene(n) te krijgen en
- de Vertrouwenspersoon meent dat doorbreking van de geheimhouding noodzakelijk is om het probleem op te lossen en
- het probleem ernstig ongewenst gedrag betreft, zoals een sterk vermoeden van gepleegde misdrijven of er door het gedrag ernstige schade dreigt voor de betrokkene(n) en
- de Vertrouwenspersoon over de voorgenomen opheffing van de geheimhouding overleg heeft gevoerd met de Voorzitter van het Bestuur; in dit geval gelden voor de Voorzitter dezelfde regels van vertrouwelijkheid en geheimhouding die ook voor de Vertrouwenspersoon gelden.

Schoonhoven, 11 februari 2014. 
Arto Post Laboro
Toneelvereniging sinds 1934